Markazning maqsadi, vazifasi va faoliyat turlari

Марказнинг максади, вазифаси ва фаолият турлари

Марказ фаолиятининг асосий максади - жойларда компьютерлаштириш хамда ахборот-коммуникация технологияларини ривожлантириш хамда жамоатчиликни ушбу хизматларга булган эхтиёжини кондириш, шунингдек Муассиснинг манфаатида даромад олиш хисобланади.

Марказнинг вазифалари:

махаллий давлат хокимияти органларида ишларни режалаштириш, тахлил ва назорат килиш, кабул килинаётган карорларнинг самарали амалга оширилишини мониторинг килиш, хисоботларни электрон шакллантиришни уз ичига олган “электрон хокимият” комплекс ахборот тизимини жорий этиш;

махаллий давлат хокимияти органларининг ахборот тизимлари, ресурслари ва маълумотлар базаларини ривожлантириш, уларни бошка давлат органларининг тизимлари билан интеграция килиш;

махаллий давлат хокимияти органлари томонидан курсатилаётган давлат хизматларини жойлардаги “ягона дарча” тамойили буйича давлат хизматлари марказлари оркали курсатилишини техник жихатдан таъминлаш;

махаллий давлат хокимияти органларининг ахборотлаштириш объектларида ахборот хавфсизлигига тахдидларни уз вактида аниклаш ва уларга карши курашиш, ахборот хавфсизлиги талабларига риоя этилиши устидан назорат ва мониторингни амалга ошириш буйича ташкилий-техник чораларни амалга ошириш;

худудлардаги давлат органлари уртасида узаро электрон ахборот алмашинувини ташкил этиш;

давлат ва хужалик бошкаруви органларининг худудий булинмаларига ахборот- коммуникация технологиялари сохасида дастурлаш ва телекоммуникация йуналишлари билан бир каторда, замонавий хизматларни (аутсорсинг, консалтинг, бизнес жараёнлари ва бошкарувни макбуллаштириш) курсатиш.

Марказ фаолияти турлари:

вилоятда ахборот-коммуникация технологияларидан самарали фойдаланиш ишларини ривожлантириш;

жойлардаги махаллий давлат хокимияти органлари фаолиятида бошкарув жараёнларини автоматлаштириш, идоравий ва идоралараро электрон хужжа! айланиши тизимларини шакллантириш;

маълумотлар узатиш тармокларини лойихалаштириш, куриш, улардан фойдаланиш ва уларга хизмат курсатиш;

махаллий хокимият органларининг марказлашган электрон маълумотлар банкларини шакллантириш, уларнинг хавфсизлиги ва баркарор ишлашини таъминлаш;

жойларда ахборот-коммуникация технологияларини ривожлантириш буйича вилоят, шахар ва туман хокимиятларига карор кабул килиш учун таклифлар киритиш;

вилоят хокимлиги расмий веб-сайтини такомиллаштириш ва доимий фаол ишлашини таъминлаш;

конунчиликда белгиланган тартиб асосида вилоятда ахборот-коммуникация технологиялари сохасида малакали мутахассисларни тайёрлаш хамда ташкилот ва корхоналарнинг рахбар ва мутахассис ходимларини укитиш учун компьютер саводхонлиги укув курсларини ташкил этиш;

республикада ахборот-коммуникация технологияларидан самарали фойдаланиш буйича олиб борилаётган ишлар ва утказиладиган тадбирларда фаол иштирок этиш ва вилоят манфаатларини ифодалаш;

амалдаги конунчиликка зид булмаган бошка фаолиятлар (“Тадбиркорлик фаолияти эркинлигининг кафолатлари тугрисида”ги Узбекистан Республикасининг Конунининг 19-моддасига асосан).

Марказ куйидаги хукукларга эга:

Узига берилган ваколатлар доирасида вилоятдаги барча корхона, ташкилот ва муассасалардан зарурий маълумот ва бошка турдаги меъёрий. хужжатларни сураб олиш;

Вилоят хокими уринбосарларининг котибиятлари, хокимлик аппарати гурухлари ва бошка булимларидан, давлат бошкаруви органлари худудий бошкармаларидан, туман (шахар) хокимликларидан марказга юклатилган вазифаларни амалга ошириш учун зарур булган ахборотларни олиш;

Белгиланган вазифалари доирасида туман (шахар) хокимликлари, вилоят корхона ва ташкилотлари ва жойлардаги махаллий давлат органлари иш услубларини урганиш;

Шартномалар тузиш ва бошка келишувларни амалга ошириш;

Бинолар, иншоотлар, транспорт воситалари ва бошка кучар ва кучмас мулкни ижарага олиш ва бериш;

Ишлаб чикарган махсулоти, курсатган хизматига бозор конъюктурасини хисобга олган холда, мустакил равишда ёки келишилган бахоларда нарх белгилаш;

Банк кредитларидан фойдаланиш;

Ярмарка ва кургазмаларда иштирок этиш;

Амалдаги конунчиликка мувофик, унитар корхоналарга берилган бошка хукуклардан фойдаланади.

Муассис - Самарканд вилоят хокимлиги

(66) 235-24-60

Dush-Jum : 9.00 - 18.00
Tushlik : 13.00 - 14.00

center@samarkand.uz

Tez fursatda javob beramiz

Samarqand shahri

140157, Ko‘ksaroy maydoni, 1-uy.