AKTRM vazifalari va funksiyalari

Марказнинг максади, вазифаси ва фаолият турлари

Марказ фаолиятининг асосий максади - жойларда компьютерлаштириш хамда ахборот-коммуникация технологияларини ривожлантириш хамда жамоатчиликни ушбу хизматларга булган эхтиёжини кондириш, шунингдек Муассиснинг манфаатида даромад олиш хисобланади.

Марказнинг вазифалари:

махаллий давлат хокимияти органларида ишларни режалаштириш, тахлил ва назорат килиш, кабул килинаётган карорларнинг самарали амалга оширилишини мониторинг килиш, хисоботларни электрон шакллантиришни уз ичига олган “электрон хокимият” комплекс ахборот тизимини жорий этиш;

махаллий давлат хокимияти органларининг ахборот тизимлари, ресур